Strona główna
Akronim: MEMSTENT

Numer umowy: UDA-POIG.01.03.01-00-123/08-00

Kierownik projektu: prof. dr hab. Janusz Kasperczyk

 

Projekt jest współfinansowany z funduszy strukturalnych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka lata 2007- 2013 Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.3 Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe, Poddziałanie 1.3.1 Projekty rozwojowe.


Procentowy udział środków:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 85%, Krajowe Środki Publiczne 15%.

 

Celem projektu jest opracowanie podstaw technologii otrzymywania nowej generacji w pełni biozgodnych systemów chirurgicznych charakteryzujących się unikalnymi nowymi własnościami: pamięcią kształtu indukowaną w zakresie temperatur ciała ludzkiego oraz kompletną biodegradacją na nietoksyczne produkty wchłaniane w trakcie procesów metabolicznych. Wykorzystanie tych własności pozwoli na otrzymanie nowych w skali światowej systemów chirurgicznych, szczególnie przydatnych w chirurgii małoinwazyjnej.